Kapadokya Tv

Ka­pa­dok­ya, kül­tür tu­riz­mi­nin baş­ken­ti. Mil­yon­lar­ca tu­ris­te ev sa­hip­li­ği ya­pan Dün­ya­'nın 8'n­ci harika­sı. Yer­li ve ya­ban­cı dev­let tem­sil­ci­le­ri­nin uğ­rak ye­ri "Ka­pa­dok­ya­"...

El­bet­te bu den­li önem­li bir böl­ge­de ba­şa­rı­ya ula­şa­bil­mek, me­şak­kat­li en­gel­le­ri aş­mak ko­lay de­ğil. An­cak Nev­şe­hir ve yö­re­si­ne ya­yın yap­mak­ta olan Ka­pa­dok­ya TV bu ba­şa­rı­ya her ge­çen lah­za bir adım da­ha yak­la­şı­yor.


1998 yılından beri Kapadokya Bölgesi’nde yayın yapmakta olan kurumumuz 2009 Yılı Mart ayında Uluer Medya Grup bünyesine dahil oldu.

Özel bir araş­tır­ma şir­ke­ti ta­ra­fın­dan Nev­şe­hi­r'­de ki­şi­ler­le bi­re­bir gö­rü­şü­le­rek yü­rü­tü­len an­ket fa­ali­ye­ti ile te­le­viz­yon iz­le­me alış­kan­lı­ğı araş­tı­rıl­dı. 2 haf­ta sü­ren an­ket son­ra­sın­da Nev­şe­hi­r'­de ulu­sal ve ye­rel ka­nal­lar eş­leş­me­si­nin iz­len­me gra­fi­ğin­de Ka­pa­dok­ya TV'­nin 5.'n­ci sı­ra­da ol­du­ğu tes­pit edil­di.
Bir­çok ulu­sal ka­na­lı ken­di böl­ge­sin­de ge­ri­de bı­ra­kan Ka­pa­dok­ya TV se­yir­ci­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­ne da­ha olum­lu ce­vap ve­re­bil­me ama­cıy­la prog­ram ve ya­yın ka­li­te­si­ni ar­tı­ra­bil­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun­laş­tır­dı. 1998 yı­lın­dan be­ri ya­yın yap­tı­ğı yö­re­nin adı Ka­pa­dok­ya is­mi­ni ta­şı­yan ka­na­lın gör­sel-işit­sel ya­yın ağı­nın ulaş­tı­ğı böl­ge­de ye­rel te­le­viz­yon iz­le­me alış­kan­lı­ğı­nın art­ma­sı­nı da sağ­la­dı­ğı gö­rü­lü­yor.


Ye­rel­de hız­lı, et­ki­li ve ob­jek­tif ha­ber­ci­lik il­ke­si­ni ve "Bu yol­da te­lak­ki is­te­ni­le­ni is­te­nil­di­ği za­man­da is­te­ni­len öl­çü­de yap­mak­tan ge­çe­r" sö­zü­nü düs­tur edi­nen Kapadokya TV www.kapadokyatv.com web adresi aracılığıyla da tüm Dünya’da DVD netliğinde izlenebiliyor.